Dijous 30 de gener va tenir lloc el primer Ple municipal ordinari de l’any. L’ordre del dia va incloure un total de 19 punts, amb set mocions, dues presentades per Sant Feliu en Comú Podem (SFECP)

Mocions polítiques

En la part de mocions polítiques, Sant Feliu en Comú Podem (SFECP) va presentar junt amb el PSC un text de rebuig a l’aplicació del PIN parental. Un text que proposa continuar promovent des de l’administració municipal un model d’educació pública lliure, inclusiva, diversa i plural que fomenti la cohesió social i la coeducació a tots els nivells. La moció es va aprovar per unanimitat. Cs demanava eliminar el sisè paràgraf que feia referència al seu partit però la resta de grups no ho van acceptar.

SFECP també es va sumar a la moció proposada per les entitats municipalistes, que a Sant Feliu també va tenir com a proposants TSSF i ERC, per reclamar la nul·litat de la Sentència i la llibertat immediata d’Oriol Junqueras i la resta de presos i preses polítiques i de rebuig a la Sentència contra el president Joaquim Torra. El text insta a l’Estat a trobar una solució política al procés que viu el país i reclamaven la posada en llibertat dels presos i preses polítics, el retorn dels exiliats i la plena garantia en l’exercici i la defensa dels drets civils i polítics de la ciutadania. La moció es va aprovar amb els vots a favor de TSSF, ERC i SFECP, els vots en contra de Cs i PSC, i l’abstenció de VSF.

SFEC també va donar suport a la moció presentada pel Consell de dones en què es rebutja la supressió de 5 jutjats violència contra la dona a la comarca del Baix Llobregat, i que es va aprovar per unanimitat; així com a la moció d’ ERC per al retorn social del rescat bancari i per garantir l’accés a l’habitatge social. El text insta el govern espanyol a modificar la disposició addicional sisena de la Llei 2/2012 del Decret Llei 10/2019 per tal de treure la limitació de l’ús del superàvit municipal i poder constituir un estoc d’habitatge públic de lloguer social. La moció es va aprovar per unanimitat.

En canvi, es van rebutjar les mocions del PSC sobre les deficiències del centre Miquel Martí Pol -es va rebutjar amb el vot en contra de tots els grups excepte el vot a favor de @VeinsPsf i @Cs_Sant_Feliu i l’abstenció de @totssomsf- a causa d’un defecte de forma en ser competència de la Generalitat, però amb el compromís de fer seguiment i suport per part del Govern Municipal; i la presentada pel grup de Cs, que demanava la reprovació i dimissió de l’actual Síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó. La moció va ser rebutjada amb els vots a favor de Cs i PSC, els vots en contra d’ERC, SFECP, TSSF, i l’abstenció de VSF.

Acció de govern

Un dels temes destacats del Ple va ser el del foment de l’habitatge públic. Es va portar a aprovació definitiva l’expedient per a la desafectació dels béns de domini públic a béns patrimonials de les 4 finques ubicades al carrer del Pla, 2-B i 2-F. Es tracta d’un acte administratiu per formalitzar la cessió gratuïta a l’IMPSOL perquè hi construeixi habitatges de protecció oficial. El punt es va aprovar per unanimitat.

L’equip de govern va portar a aprovació al Ple els plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques que regiran el contracte del servei de manteniment i neteja dels espais verds públics de Sant Feliu. El pressupost base de licitació total del contracte és de 5.681.236,36 euros IVA inclòs, 4.884.541,48 euros, pressupost net i 796.694,87 euros en concepte d’IVA al tipus del 21 % i del 10% per les tasques de manteniment i neteja, respectivament. La durada del contracte serà d’un màxim de 4 anys i podrà prorrogar-se de forma expressa per mutu acord un any més. El Ple va aprovar aquest punt amb els vots a favor de SFECP, ERC Cs i PSC, i els vots en contra de TSSF i VSF.

També va ser un dels punts destacats del Ple de febrer el punt sobre els vehicles de mobilitat personal. Aquest punt es va tractar conjuntament amb la moció que presentaven els grups municipals de Cs i VSF per a la regulació municipal d’aquests vehicles, i el va presentar el regidor Manuel Leiva. Es proposava la incorporació com a annexos de l’Ordenança Municipal de Circulació vigent de les instruccions de la Direcció General de Tràfic i les recomanacions de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies en aquesta matèria. També incloïa el desenvolupament de campanyes informatives i preventives per a aquest tipus de vehicles. A més, es proposava que l’Ajuntament identifiqui una zonificació del municipi amb els espais en què els vehicles de mobilitat personal poden circular, els seus límits de velocitat i les condicions en què es pot dur a terme. El punt es va aprovar per unanimitat.

El ple també va tractar diverses mocions d’alcaldia, una sobre l’estat de la concessió del Complex Municipal de Piscines. El text demana iniciar l’encàrrec dels informes jurídics necessaris per valorar la situació econòmica, financera, patrimonial i jurídica del Complex, amb l’objectiu de tenir informació actualitzada per tal que es pugui realitzar una valoració tècnica sobre la viabilitat de la concessió dins el marc contractual actual. Aquesta moció es va aprovar amb els vots a favor de tots els grups excepte l’abstenció de VSF.

L’altra, proposant el nomenament de Sergi Marí Pons com a Director de l’Àrea de Drets de Ciutadania i Polítiques Socials amb data 3 de febrer de 2020. El Ple va aprovar la moció amb els vots a favor de SFECP i ERC, els vots en contra de TSSF i VSF, i l’abstenció de PSC i Cs.

Pin It on Pinterest

Share This