Això va de seguretat

Les ciutat ha de ser un espai de drets i de llibertats, en el que les persones tinguin l’oportunitat de desenvolupar els seus projectes vitals, i per a que això sigui possible ha se ser un espai segur. Persones grans i persones més petites han de poder moure’s i gaudir dels carrers, les places i els parcs, amb la percepció i la realitat que ho poden fer sense patir per la seva seguretat.

Per a que es donin aquestes condicions de seguretat, el treball policial és imprescindible, però no únicament. També cal que es desenvolupin totes aquelles polítiques de cohesió i social, que assegurin les condicions de vida i de convivència, sense aquestes la tasca policial no serà suficient o no podrà desenvolupar-se amb la màxima eficàcia.

Els diferents governs del PSUC i ICV-EUIA, han aposta sempre per aquest model de ciutat. L’aposta pionera per garantir l’educació pública des dels zero anys, amb les escoles bressol; la cultura popular, amb la generació d’un ampli teixit ciutadà i d’elements d’identitat pròpia, assegurar l’accés als serveis públics a tota la ciutadania, sigui quin sigui el seu origen i capacitat econòmica, la garantia de drets bàsics, o el creixement urbanístic moderat, a diferència de ciutats del nostre entorn, han contribuït a que la ciutadania valori com a primer aspecte positiu el fet de que Sant Feliu és una ciutat tranquil·la i segura, com ho han vingut ratificant les diferents enquestes realitzades.

Per a assolir aquesta “ciutat tranquil·la i segura”, que també confirmen les ràtios de seguretat real que es fan públiques any a any (tan en seguretat ciutadana com de trànsit), ha estat determinant, també, el desenvolupament d’una tasca policial amb rigor i continuada en el temps, ja des primer Ajuntament democràtic, amb Jaume Bosch com a regidor de seguretat ciutadana. Fet que han portat a que Sant Feliu i el propi Jaume Bosch hagin esdevingut referents en polítiques de seguretat a Catalunya.

Des de l’actual govern d’ICV-EUIA, hem continuat fidels a aquest compromís amb la seguretat. Dotant a la nostra Policia Local dels equips i instruments necessaris (vehicles, uniformitats, sistemes de geolocalització, equips informàtics…), en la mesura que els recursos ens ho han anat permeten, prioritzant aquestes inversions en el conjunt de les municipals i de manera constant en el temps, i estabilitzant la plantilla d’agents de que disposa el municipi, tot incorporant nous agents ara que la normativa ens torna a permetre avançar en aquest aspecte.

Però més enllà d’això, ens hem anat dotant també dels instruments de planificació necessaris. És així que Sant Feliu ha estat un dels municipis pioners en elaborar un Pla de Seguretat Local. Un pla en el que es fa una diagnosi de la situació de la ciutat, i en el que es programen , al llarg de trenta nou fitxes, les actuacions a portar a terme per tal de garantir la seguretat de les persones, els béns i el medi ambient.

El seguiment d’aquestes actuacions ens permet anar adaptant i concretant actuacions policials per combatre els fets delictius, prendre decisions sobre intervencions a la via pública que millorin la seguretat en el trànsit, o desenvolupar accions formatives i de conscienciació sobre seguretat ciutadana i de trànsit.

Per a aquest treball policial, també en la elaboració del pla de seguretat i la seva gestió, la coordinació entre la Policia Local i els Mossos és fonamental. Tot compartint objectius i operatius, adaptant-los a cada moment i circumstància, i tirant endavant experiències pioneres com és la del protocol, entre els dos cossos policials, en matèria de protecció de dones en risc per violència masclista.

Podem tenir la satisfacció del treball ben fet, que es confirma a la vista de les dades de seguretat de Sant Feliu comparades amb les de l’entorn, però mai ens podrem donar per conformes, metre hi hagi una persona víctima d’un delicte o un accident.

Així doncs, els serveis de seguretat públics han d’estar preparats per entomar les exigències dels nous reptes. I, entre aquestes noves exigències, hi ha la de la informació i la participació ciutadana. En aquest àmbit no s’ha deixat de treballar, amb la posta en marxa de l’APP de seguretat, amb la creació del Consell Local de Seguretat, òrgan de participació amb entitats i grups polítics, amb les xerrades i reunions amb veïns i veïnes a tots els barris, realitzades conjuntament amb Mossos, o el programa d’educació vial a les escoles. Però encara tenim molts objectius de millora plantejats i que estem abordant, que no són únicament necessaris per garantir la bona percepció de seguretat, sinó que són imprescindibles per promoure la col·laboració ciutadana.

Com a Sant Feliu en Comú, amb Lídia Muñoz al cap davant, reiterem la prioritat de la seguretat, com a garantia d’una ciutat viva i per viure.

Pin It on Pinterest

Share This